PhDr. Vlastimil Hála, CSc.

P1220613

Dr. Vlastimil Hála focuses mainly on ethical and philosophical-ecological topics. He is concentrating on the universalisation of values, value ethics, ecological ethics, etc. He is also focuses on older theories that were oriented in the similar direction: I. Kant, M. Scheler, N. Hartman, A. Heller.

Address: Centre of Global Studies, Jilska 1, Prague 1, Czech Republic

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bibliography:

Hála, Vlastimil; Kolářský, Rudolf: Filosofie a ohrožená Země. Filosofia, Praha 2020
Hála, Vlastimil: Univerzalismus v pluralitním světě. K etické koncepci Ágnes Hellerové, Filosofia, Praha, 2018, 155 p. ISBN 978-80-7007-543-2.
Hála, Vlastimil: Masaryk a morální význam sekularismu. In: Svoboda, Jan - Prázný, Aleš (vyd.): „Česká otázka" a dnešní doba, Filosofia, Praha 2017, pp. 213 - 228. ISBN 978-80-7007-505-0.
Hála, Vlastimil: Zemřela Katalin Neumerová. In: Filosofický časopis, 63, 2015. No. 4, p. 630.
ISSN 0015-1831.
Hála, Vlastimil a kol. (Erazim Kohák, Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová, Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský): Morální odpovědnost a její aspekty. Praha. Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy No. 47, 2013. 163 p. ISBN 978-80-7007-412-1.
Hála, Vlastimil: Autenticita a odpovědnost. K problému odpovědnosti u Ágnes Hellerové. In:
Hála, V. a kol., Morální odpovědnost a její aspekty. Praha. Filosofia, 2013, pp. 89-124. ISBN 978-80-7007-412-1. (Edice filosofie a sociální vědy. 47).
Hála, Vlastimil: Obrana „antropocentrismu". In: Sociální studia 1/2013, pp. 63-73. ISSN 1214-813X.
Hála, Vlastimil: Karel Kosík z italského pohledu. Filosofický časopis 61, 2013, No. 2, pp. 313-315.
Hála, Vlastimil: Habermasův proceduralismus a některé pokusy o hodnotové vymezení. In: K ustavení Evropy. Praha, Filosofia, 2013, s. 209-220. ISBN 978-80-7007-391-9.
Hála, Vlastimil: Ústup a Titanic jako metafory dneška? Filosofický časopis 61, 2013, No. 1, pp. 152-155.
Hála, Vlastimil: K problému odpovědnosti u Ágnes Hellerové. Filozofia, 2012, Roč. 67, No. 4, pp. 269-281. ISSN 0046-385X.
Hála, Vlastimil: Pluralita v etice a morální konflikty u Ágnes Hellerové. Filosofický časopis, 2012, Vol. 60, No. 1, pp. 99-115. ISSN 0015-1831.
Hála, Vlastimil: Tři pohledy na první světovou válku. In: Filosofický časopis 59, 2011, No. 3, pp. 377-394. ISSN 15-1831.
Hála, Vlastimil: Patočkovy úvahy o vědě a technice. Role vědecko-technické inteligence. In: Etika vědy v české republice. Od historických kořenů k současné bioetice, Wendy Drozenová et al. Praha, Filosofia 2010, pp. 108-115. ISBN 978-80-7007-348-3.
Hála, Vlastimil: Tři pohledy na první světovou válku. In: Filosofický časopis 59, 2011, No. 3, pp. 377-394. ISSN 15-1831.
Hála, Vlastimil: Patočkovy úvahy o vědě a technice. Role vědecko-technické inteligence. In: Etika vědy v české republice. Od historických kořenů k současné bioetice (Wendy Drozenová et al.). Praha, Filosofia 2010, pp. 108-115. ISBN 978-80-7007-348-3.
Hála, Vlastimil: K některým aspektům sporu antropocentrismu a biocentrismu v ekologické filosofii. In: Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010. Sborník z konference s mezinárodní účastí, pp. 108-115. ISBN 978-80-244-2683-0.
Hála, Vlastimil: Peripetie vztahu ducha a přírody ve filosofické koncepci Vittoria Hösleho. In: Filozofia, 64, 2009, No.1, pp. 28-38. ISSN 0046 -385.
Hála, Vlastimil: Krása, krajina, příroda II. Kapitoly o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí. Eds.: K. Stibral, B. Binka, O. Dadejik. Masarykova univerzita Brno 2009, 168 p. ISBN 978-80-210-4890-4. (V. Hála: Estetický vztah k přírodě a problém sporu antropocentrismu a biocentrismu, pp. 11-19).
Hála, Vlastimil: Podoby etiky. Filozofický ústav SAV Bratislava 2009, 136 s. ISBN 978-80-969770-9-3. (Hála, Vlastimil: Člověk v pluralitě kontextů: Příroda, duch, společnost. K etické koncepci V. Hösleho, pp. 73-106).
Hála, Vlastimil: K problémům etiky vědy u J. Patočky. In: Teologická revue 2008, 79, No. 3-4, pp. 400-409. ISSN 12117617.
Hála, Vlastimil: K etickému rozměru vědy v některých současných filosofických koncepcích. In: Teologická revue 2008, 79, No. 3-4, pp. 410-423. ISSN 12117617.
Hála, Vlastimil: K etickému rozměru vědy v některých současných filosofických koncepcích. In: Teologická revue 2008, 79, No. 3-4, pp. 410-423. ISSN 12117617.
Hála, Vlastimil: Univerzalismus v etice jako problém. K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích. Praha. Filosofia. 270 p. ISBN 978-80-7007-306-3.
Hála, Vlastimil: Hodnoty jako vztah. K etické koncepci Christiana von Ehrenfelse. Filosofický časopis 56, 2008, pp. 739-756.
Hála, Vlastimil: Kolářský, Rudolf, (recenze), Ekoetika jako aktuální problém. Filosofický časopis 56, 2008, No. 2, pp. 295-298. [Eco-ethics as a contemporary problem]. Philosophical Journal 56, 2008, No. 2, pp. /295-298/.
Hála, Vlastimil: K problému univerzalistických pretenzí v etice. Formalismus a některé -.pokusy o založení hodnotové etiky. Filozofia 62, 4: 273-281 (2007).
Hála, Vlastimil: Duchovní člověk a „majitelé rozumu". (Ke 100. výročí narození Jana Patočky). Filozofia 62, 6: 487-496 (2007).
Hála, Vlastimil: Klaus Michael Meyer-Abich: Filosofie rozšířeného komunitarismu. Filosofický časopis 55, 2: 209-228 (2007).
Hála, Vlastimil: (recenze) Soňa Dorotíková: Etika. Příspěvek k etice jednání. Praha, UK 2005, 101s. In: FČ 55, 5: 766-770 (2007). Hesla: R. Carnap, M. Čapek, J. Černý pro Biografický slovník českých zemí; GA ČR; 404/06/0167, 2006-2008.
Hála, V., Smreková, D., Palovičová, Z., Kolářský, R.: Etika a jej tradícia. Bratislava, Fox & Col 2006, 174 p.
Hála, Vlastimil: Impulsy Kantovy etiky. Kant-Bolzano-Brentano. Praha, Filosofia 1994.
Hála, Vlastimil: Možnosti hodnotové etiky. Praha Filosofia 2000.
Hála, V., Vasil Gluchman a kol.: Dejiny etiky I, Prešov, Fil. fakulta 2003. In: Filozofický časopis 54, 2006, No.1, pp. 121-125.
Hála, Vlastimil: Heideggerova „vždy ještě interpretace Kanta. M. Heidegger: Kant a problém metafyziky, přel. J. Pechar , Praha Academia 2004. In: Filozofický časopis 54, 2006, pp. 308-313.
Hála, Vlastimil: Kdo vyhrál španělskou občanskou válku? A. Beevor: Španělská občanská válka 1936-1939. Praha 2004. In: Soudobé dějiny XII 2005, No. 3/4, pp. 798-807.
Hála, Vlastimil: Rakouská identita v proměnách mýtu. P. Stachel: Mythos Heldenplatz. Wien, Pichler Verlag. 2002. In: Soudobé dějiny XIII 2006, No.1/2, pp.174-177.
Hála, Vlastimil: Hesla pro Bibliografický slovník českých zemí, vyd. Historický ústav AV ČR, Praha, Libri 2006. Hesla: B. Bolzano, S.A. Braito.
Hála, Vlastimil: Hodnoty jako vztah.K etické koncepci Christiana v. Ehrenfelse, 23 p. Odevzdáno redakci FČ.
Hála V., Klaus Michael Meyer-Abich: Filozofie rozšířeného komunitarismu, 24 p. Přijato po recenzním řízení k publikaci ve Filozofickém časopise.
Hála, Vlastimil: Jevící se hodnoty. K estetické koncepci N. Hartmanna. Estetika, 37, 2001, No.1, pp. 12-31. Autor interpretuje estetickou koncepci N. Hartmanna v rámci jeho teorie „vrstevnatosti bytí". Zvláště se zaměřuje na vztah mezi estetickým postojem ke světu a problémem smyslu života v mravním významu.
Hála, Vlastimil: K interpretaci filosoficko-logické koncepce B. Bolzana. In: Úvahy o pravdivosti, Praha, Filosofia 2001, p. 108-118.
Hála, Vlastimil: Estetika „správného zalíbení". K estetickým názorům Franze Brentana. Estetika, 37, 2001, p. 193-212.
Hála, Vlastimil: Jedna z podob fenomenologické etiky: Dietrich von Hildebrand. Filozofický časopis, 49, 2001, No. 5, pp. 723-744.
Hála, Vlastimil: K ontologické koncepci N. Hartmanna, In: Milénium vědy a filosofie, Praha Filosofia 2002, pp. 193-205.
Hála, Vlastimil: Oskar Kraus – pražský představitel brentanovské školy (k 60. výr. úmrtí), in: Filozofický časopis, 51, 2003, No.1, pp.19-37.
Hála, Vlastimil: Pojetí svobody u Nicolaie Hartmanna a jeho kantovské východisko. In: Znoj, M. (ed.), Hegelovskou stopou. K poctě prof. M. Sobotky. Studia Philosophica XIV. UK Praha, Nakl. Karolinum, Praha 2003, pp.139-152.
Hála, Vlastimil: Zur Auffassung des Tschechentums bei Jan Patočka und zu einigen Aspekten dieser Auffassung.In: Publicationes Universitatis Miskolcienses, Sectio Philosophica , T.VII.-Fasc.3., „Macht und Vertrauen in den (neuen) Demokratien. Hrsg. von Gerhard Göhler und Judit Hell, Miskolc 2002, pp.145-151.
Hála, Vlastimil: Suverenita a „nový světový pořádek". In: Demokracie a Evropa v době globalizace, ed. Marta Goňcová, Brno, Masarykova Univerzita pp.19-24.
Hála, Vlastimil: Zu einigen philosophischen Vorzeichnungen unseres Themas. In: Verfassungspatriotismus und nationale Identit­ät. Ein deutsch-ungarisch-tschechisch-polnischer Dialog (Berlin 13.-16.Juni 2002), Publikationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio philosophica, Tomus VIII-Fasciculus 2. Berlin und Miskolc, E Typographeo Universitatis 2003. pp. 335-338.
Hála, Vlastimil: K Meningově etické koncepci. Filosofický časopis 52, 2004, No. 3, pp. 371 - 391.
Hála, Vlastimil: Univerzalizace práv a hodnot v evropském kontextu, in: Hrubec, M. (ed.), Spor o Evropu: postdemokracie, nebo predemokracie?, Praha, Filosofia 2005, pp. 45-56.
Hála, Vlastimil: Robert Spaemann: Konzervativní reakce na (post)modernu, Filozofický časopis 2005, 53, No.4, pp. 509-532.