Centrum globálních studií

Cíle projektu

Centrum globálních studií při Filosofickém ústavu AV ČR provádí interdisciplinární výzkum v oblasti filosofie a sociálních věd a usiluje o rozvinutí českého výzkumu v rámci evropského a světového prostoru. Zkoumá současné politické, společenské a kulturní proměny, které v důsledku postupujících procesů globalizace ovlivňují životy jedinců i celých společností. Provádí reflexi těchto aktuálních témat v českých, evropských a celosvětových souvislostech. Výsledky tohoto vědeckého projektu jsou využitelné nejen v oblasti filozofického a sociálně vědního zkoumání, ale rovněž ve státní správě a veřejné sféře.

Projekt přispívá k rozvoji kritického myšlení a realizuje spolupráci mezi několika dosud spíše oddělenými vědeckými disciplínami za účelem artikulace nových problémů a témat a rozpracování teorií, které jsou s nimi spojeny. Zejména v rámci sociální, politické a kulturní filosofie, politologie, sociologie a kulturních studií se zaměřuje především na zpracování tématu spravedlnosti a demokracie v současné globální době.

Dílčí cíle projektu

První pilíř: Spravedlnost, legitimita, participace a demokracie

Zkoumání spravedlnosti, legitimity, participace a demokracie především v souvislosti s hlavními paradigmatickými přístupy ke globálním otázkám, zejména s přístupem nacionálním, kosmopolitním a libertariánským.

Druhý pilíř: Uznání kulturní různorodosti a sociální integrace

Zkoumání demokracie a spravedlnosti v souvislosti se vztahem mezi autonomií a různorodostí a se vztahem mezi svobodou a rovností – v kulturním a interkulturním rámci.

Třetí pilíř: Lidská práva, státní suverenita a intervence

Zkoumání principu suverenity jakožto dosavadního principu právního a politického systému mezinárodního společenství vzájemně nezávislých států, v souvislosti s jeho porušováním a lidskými právy.

Forma zpracování výsledků

Pracovníci Centra provádějí výzkum a rozvíjejí a prezentují jej:

a) pořádáním seminářů, workshopů a konferencí s českou a mezinárodní účastí,

b) účastí na podobných akcích v českém i mezinárodním kontextu,

c) vydáváním článků, sborníků, monografií a dalších textů, publikováním překladů klíčových zahraničních děl,

d) pedagogickým podílem na magisterském a doktorandském studiu,

e) prezentací výsledků výzkumu v médiích přístupných i širší veřejnosti,

f) nabídkou výsledků výzkumu ve formě expertízy státní správě.

Vydali jsme