Velek

PhDr. Josef Velek, CSc.

Dr. Josef Velek focuses mainly on contemporary political philosophy. He analyses themes of justice, democracy, war, and migration, especially in relation between nationalist and cosmopolitan theories. He concentrates on a systematic research of theories of j. Habermas, J. Rawls, M. Walzer, D. Miller, and other authors.

Bibliography:
Velek, Josef: Carens, J. H., Imigranti a právo na pobyt. Praha 2016, Nakladatelství Filosofia, Ediční řada Filosofie a sociální vědy. transl. english o. Carens, J. H., Immigrants and the Right to Stay. Cambridge, Mass. The MIT Press 2010, s. 1 - 51.

Velek, Josef: Habermas, J., Náboženství ve veřejné sféře. Kognitivní předpoklady „veřejného užití rozumu" náboženských a sekulárních občanů. Přel. z něm. originálu Habermas, J., Religion in der Öffentlichkeit. Kognitive Voraussetzungen für den „öfferntlichen Vernunftsgebrauch" religiöser und säkularer Bürger. In: týž, Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze. Frankfurt/Main. Suhrkamp Verlag 2005, s. 119 - 155. In: Štech, O. (ed.), Náboženství a veřejnost. Praha, Nakladatelství Filosofia 2016, v tisku.

Velek, Josef: Filosofie a secese, Filosofický časopis. Roč. 63, č. 6 (2015), s. 939-950 ISSN 0015-1831

Velek, Josef: Státník v roli tragického hrdiny? Spravedlivá válka a nejvyšší ohrožení., Filosofický časopis. Roč. 61, č. 4 (2013), s. 497-523 ISSN 0015-1831

Velek, Josef: Kapitoly z teorie spravedlivé války. Praha 2014. Filosofia. Ediční řada Filosofie a sociální vědy, 349 s. ISBN 978-80-7007-425-1.

Velek, J., Dvořák, P., Kvasz, L., Urban, P., Zumr, J.: 60 let Filosofického časopisu. Nakladatelství Filosofia 2013, s. 399. ISBN 978-80-7007-387-2.

Velek, Josef: Státník v roli tragického hrdiny? Spravedlivá válka a nejvyšší ohrožení. Filosofický časopis 2013, č. 4, s. 497-523. ISSN 0015-1831.

Velek, J.: Kapitoly z teorie spravedlivé války. Praha, Filosofia, revize knihy na základě připomínek recenzentů.

Velek, Josef: Rasmussen, D., Kant, Rawls a kritika kosmopolitismu. Filosofický časopis 2010, č. 2., s. 229-244. ISSN 0015-1831.

Velek, Josef (překlad): I. M. Young, Dva koncepty sebeurčení. Přeloženo z anglického originálu: Young, I. M., Two Concepts of Self-Determination. In: Táž, Global Challenges. War, Self-Determination, and Responsibility for Justice. Polity Press 2007, s. 39-58. In: Zuzana Uhde (ed.), Young Iris Marion. Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy 2010, str. 153-181. ISBN978-80-7007-341-4.

Velek, Josef (překlad): I. M. Young, Úvahy o hegemonii a globální demokracii. Přeloženo z anglického originálu: Young, I. M., Reflections on Hegemony and Global Democracy. In: Táž, Global Challenges. War, Self-Determination, and Responsibility for Justice. Polity Press 2007, s. 145-157. Přeložil Josef Velek. Text byl publikován in: Zuzana Uhde (ed.), Young Iris Marion, Proti útlaku a nadvládě. Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy 2010, str. 215-232. ISBN978-80-7007-341-4.

Velek, Josef, Michael Walzer: O válce, humanitární intervenci a světovém řádu. Filosofický časopis. Ročník 56, č. 6, 2008, s. 857-882. ISSN 0015-1831.

Velek, Josef (překlad), J. M. Welsh: Brát důsledky vážně. Námitky vůči humanitární intervenci. Filosofický časopis. Ročník 56, č. 6, 2008, s. 833-855 ISSN 0015-1831.

Velek, Josef (překlad): H. Shue, Omezování suverenity. Filosofický časopis. Ročník 56, č. 6, 2008, s. 811-832 ISSN 0015-1831.

Velek, Josef (překlad): J. Flynn, Human Rights, Transnational Solidarity, and Duties to the Global Poor. In: M. Hrubec (ed.), Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy. Praha, Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy, sv. 28. Praha 2008, s. 135-177. ISBN 978-80-7007-282-0.

Velek, Josef: Téma: David Miller o nacionalismu a globální spravedlnosti. Úvod. Filosofický časopis 2007, 1, s. 39-41.

Velek, Josef: David Miller a principy globální spravedlnosti. Filosofický časopis 2007, 1, s. 77-95.

Velek, Josef (recenze): Frank I. Michelman – Alessandro Ferrari: Polemika o ústavě. Editor: Marek Hrubec. Přeložili R. Baroš, J. Rovenský a O. Vochoč. Praha, Filosofia 2006. 135 s. In: Filosofický časopis 20007, 2, s. 273-276.

Velek, Josef (překlad) David Miller, Etický význam národnosti. Přeloženo z anglického originálu Miller, D., The Ethical Significance of Nationality. Ethics, 98, July 1988, s. 647-662.

Velek, Josef (překlad) Cecile Fabreová, Globální egaliltarismus: neobhajitelná teorie spravedlnosti? Přeloženo z anglického originálu Fabre, C., Global Egalitarianism: An Undefensible Theory of Justice? In: Bell, D.A./de-Shalit, A. (eds.), Forms of Justice. Critical Perspectives on David Miller´s Political Philosophy. Oxford, Roman and Littlefield Publishers, Inc. 2003, s. 315-331

Velek, J., „F.I. Michelman, A. Ferrara, Polemika o ústavě". In: Filosofický časopis 2006, č. 6, s. 27-30

Velek, J., „D. Miller, Etický význam národnosti". Přeloženo z Miller, D., The Ethical Significance of Nationality. Ethics 98, July 1988, s. 647-662. Filosofický časopis 1/2007, rubrika Téma s názvem „D. Miller o nacionalismu a globální spravedlnosti", v tisku.

Velek, J., „C. Fabre, Globální egalitarismus. Neobhajitelná teorie spravedlnosti?". Přeloženo z táž, Global Egalitarianism. An Undefensible Theory of Justice? In: Bell, D. A./de-Shalit, A. (eds.), Forms of Justice. Critical Perspectives on David Miller´s Political Philosophy. Oxford 2003, s. 315-331. Filosofický časopis 1/2007, rubrika Téma s názvem „D. Miller o nacionalismu a globální spravedlnosti", v tisku.

Velek, J., D. Miller o principech globální spravedlnosti, 21 s. Filosofický časopis 1/2007, rubrika Téma s názvem „D. Miller o nacionalismu a globální spravedlnosti", v tisku.

Velek, Josef, (ed.): Axel Honneth, Sociální filosofie a postmoderní etika, Praha, Filosofia (1996). Spor o liberalismus a komunitarismus, Praha, Filosofia (1996).

Velek, Josef (ed.): Etika autonomie a autenticity, Praha, Filosofia (1997).

Velek, Josef (ed.): Spor o spravedlnost, Praha, Filosofia (1997).

Dále je autorem řady článků, které se zabývají analogickými problémy.

 

 

24-05-2014 06:48:17