Bibliografie

PhDr. Vlastimil Hála, CSc.

Hála, Vlastimil: Univerzalismus v pluralitním světě. K etické koncepci Ágnes Hellerové. Filosofia, 118 stran, v tisku
Hála, Vlastimil: Zemřela Katalin Neumerová. In: Filosofický časopis, 63, 2015. Č. 4, s. 630.
ISSN 0015-1831.
Hála, Vlastimil a kol. (Erazim Kohák, Dagmar Smreková, Zuzana Palovičová, Vlastimil Hála, Rudolf Kolářský): Morální odpovědnost a její aspekty. Praha. Filosofia, ediční řada Filosofie a sociální vědy č. 47, 2013. 163 s. ISBN 978-80-7007-412-1.
Hála, Vlastimil: Autenticita a odpovědnost. K problému odpovědnosti u Ágnes Hellerové. In: Hála, V. a kol., Morální odpovědnost a její aspekty. Praha. Filosofia, 2013, s. 89-124. ISBN 978-80-7007-412-1. (Edice filosofie a sociální vědy. 47)
Hála, Vlastimil: Obrana „antropocentrismu". In: Sociální studia 1/2013, s. 63-73. ISSN 1214-813X.
Hála, Vlastimil: Habermasův proceduralismus a některé pokusy o hodnotové vymezení. In: K ustavení Evropy. Praha, Filosofia, 2013, s. 209-220. ISBN 978-80-7007-391-9.
Hála, Vlastimil: Ústup a Titanic jako metafory dneška? Filosofický časopis 61, 2013, č. 1, s. 152-155.
Hála, Vlastimil: Karel Kosík z italského pohledu. Filosofický časopis 61, 2013, č. 2, s. 313-315.
Hála, Vlastimil: K problému odpovědnosti u Ágnes Hellerové. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 4, s. 269-281. ISSN 0046-385X.
Hála, Vlastimil: Pluralita v etice a morální konflikty u Ágnes Hellerové. Filosofický časopis, 2012, Roč. 60, č. 1, s. 99-115. ISSN 0015-1831.
Hála, Vlastimil: Tři pohledy na první světovou válku. In: Filosofický časopis 59, 2011, č. 3, s.377-394. ISSN 15-1831.
Hála, Vlastimil: Patočkovy úvahy o vědě a technice. Role vědecko-technické inteligence. In: Etika vědy v české republice. Od historických kořenů k současné bioetice, Wendy Drozenová et al. Praha, Filosofia 2010, s. 108-115. ISBN 978-80-7007-348-3
Hála, Vlastimil: Patočkovy úvahy o vědě a technice. Role vědecko-technické inteligence. In: Etika vědy v české republice. Od historických kořenů k současné bioetice, Wendy Drozenová et al. Praha, Filosofia 2010, s. 108-115. ISBN 978-80-7007-348-3.
Hála, Vlastimil: K některým aspektům sporu antropocentrismu a biocentrismu v ekologické filosofii. In: Udržitelný rozvoj – stav a perspektivy v roce 2010. Sborník z konference s mezinárodní účastí, s. 108-115. ISBN 978-80-244-2683-0.
Hála, Vlastimil: K etickému rozměru vědy v některých současných filosofických koncepcích. In: Teologická revue 2008, 79, č.3-4, s. 410-423. ISSN 12117617.
Hála, Vlastimil: Univerzalismus v etice jako problém. K otázkám univerzalismu v některých etických koncepcích. Praha. Filosofia. 270 s. ISBN 978-80-7007-306-3.
Hála, Vlastimil: Hodnoty jako vztah. K etické koncepci Christiana von Ehrenfelse. Filosofický časopis 56, 2008, s. 739-756
Hála, Vlastimil, Kolářský, Rudolf: (recenze) Ekoetika jako aktuální problém. Filosofický časopis 56, 2008, č. 2, s 295-298. [Eco-ethics as a contemporary problem]. Philosophical Journal 56, 2008, No. 2, pp. /295-298/.
Hála, Vlastimil: K problému univerzalistických pretenzí v etice. Formalismus a některé pokusy o založení hodnotové etiky. Filozofia 62, 4: 273-281 (2007)
Hála, Vlastimil: Duchovní člověk a „majitelé rozumu".(Ke 100.výročí narození Jana Patočky). Filozofia 62, 6: 487-496 (2007).
Hála, Vlastimil: Klaus Michael Meyer-Abich: Filosofie rozšířeného komunitarismu. Filosofický časopis 55, 2: 209-228 (.2007).
Hála, Vlastimil: (recenze) Soňa Dorotíková: Etika. Příspěvek k etice jednání. Praha, UK 2005, 101s. In: FČ 55, 5: 766-770 (2007). Hesla: R. Carnap, M. Čapek, J. Černý pro Biografický slovník českých zemí; GA ČR 404/06/0167, 2006-2008
Hála, V., Smreková, D., Palovičová, Z., Kolářský, R.: Etika a jej tradícia. Bratislava, Fox & Col 2006, 174 s.
Hála, Vlastimil: Impulsy Kantovy etiky. Kant-Bolzano-Brentano. Praha, Filosofia 1994.
Hála, Vlastimil: Možnosti hodnotové etiky. Praha Filosofia 2000.
Hála, V., Vasil Gluchman a kol.: Dejiny etiky I, Prešov, Fil. Fakulta 2003. In: Filozofický časopis 54, 2006, č.1, s.121-125.
Hála, Vlastimil: Heideggerova „vždy ještě interpretace Kanta. M. Heidegger: Kant a problém metafyziky, přel. J. Pechar , Praha Academia 2004. In: Filozofický časopis 54, 2006, s.308-313.
Hála, Vlastimil: Kdo vyhrál španělskou občanskou válku? A. Beevor: Španělská občanská válka 1936-1939. Praha 2004. In: Soudobé dějiny XII 2005, č.3/4, s.798-807.
Hála, Vlastimil: Rakouská identita v proměnách mýtu. P. Stachel: Mythos Heldenplatz. Wien, Pichler Verlag. 2002 .In: Soudobé dějiny XIII 2006,č.1/2, s.174-177.
Hála, Vlastimil: Hesla pro Bibliografický slovník českých zemí, vyd. Historický ústav AV ČR, Praha, Libri 2006. Hesla: B. Bolzano, S.A. Braito.
Hála, Vlastimil: Hodnoty jako vztah.K etické koncepci Christiana v. Ehrenfelse, 23 stran. Odevzdáno redakci FČ.
Hála V., Klaus Michael Meyer-Abich: Filozofie rozšířeného komunitarismu, 24 stran. Přijato po recenzním řízení k publikaci ve Filozofickém časopise.
Hála, Vlastimil: Jevící se hodnoty. K estetické koncepci N. Hartmanna. Estetika, 37, 2001, č.1, s.12-31.
Hála, Vlastimil: K interpretaci filosoficko-logické koncepce B. Bolzana. In: Úvahy o pravdivosti, Praha, Filosofia 2001, s.108-118.
Hála, Vlastimil: Estetika „správného zalíbení". K estetickým názorům Franze Brentana. Estetika, 37, 2001, s.193-212.
Hála, Vlastimil: Jedna z podob fenomenologické etiky: Dietrich von Hildebrand. Filozofický časopis, 49, 2001, č.5, s.723-744.
Hála, Vlastimil: K ontologické koncepci N. Hartmanna, In: Milénium vědy a filosofie, Praha Filosofia 2002, s. 193-205.
Hála, Vlastimil: Oskar Kraus – pražský představitel brentanovské školy (k 60. výr. úmrtí), in: Filozofický časopis, 51, 2003, č.1, s.19-37.
Hála, Vlastimil: Pojetí svobody u Nicolaie Hartmanna a jeho kantovské východisko. in: Znoj, M. (ed.), Hegelovskou stopou. K poctě prof. M. Sobotky. Studia Philosophica XIV. UK Praha, Nakl. Karolinum, Praha 2003, s.139-152.
Hála, Vlastimil: Zur Auffassung des Tschechentums bei Jan Patočka und zu einigen Aspekten dieser Auffassung.In: Publicationes Universitatis Miskolcienses, Sectio Philosophica , T.VII.-Fasc.3., „Macht und Vertrauen in den (neuen) Demokratien. Hrsg. von Gerhard Göhler und Judit Hell, Miskolc 2002, s.145-151.
Hála, Vlastimil: K pojetí češství u Jana Patočky a některým jeho aspektům.
Hála, Vlastimil: Suverenita a „nový světový pořádek". In: Demokracie a Evropa v době globalizace, ed. Marta Goňcová, Brno, Masarykova Univerzita s.19-24.
Hála, Vlastimil: Zu einigen philosophischen Vorzeichnungen unseres Themas. in: Verfassungspatriotismus und nationale Identit¬ät. Ein deutsch-ungarisch-tschechisch-polnischer Dialog (Berlin 13.-16.Juni 2002), Publikationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio philosophica, Tomus VIII-Fasciculus 2. Berlin und Miskolc, E Typographeo Universitatis 2003. s. 335-338.
Hála, Vlastimil: K některým filosofickým předznamenáním našeho tématu.
Hála, Vlastimil: K Meningově etické koncepci. Filosofický časopis 52, 2004, č. 3, s. 371 - 391.
Hála, Vlastimil: Univerzalizace práv a hodnot v evropském kontextu, in: Hrubec, M. (ed.), Spor o Evropu: postdemokracie, nebo predemokracie?, Praha, Filosofia 2005, s. 45-56.
Hála, Vlastimil; Robert Spaemann: Konzervativní reakce na (post)modernu, Filozofický časopis 2005, 53, č.4, s. 509-532.

 

19-09-2014 11:52:56